Бо тоҷикӣ 
 На русском 
 In English 
Почта Факултетҳо Кафедраҳо Суратҷода Шӯрои диссертатсионӣ Аккредитатсия Муқовимат бо коррупсия Об барои рушди устувор Ҷадвали дарсӣ Лоиҳаи "Рушди таҳсилоти олӣ"

Деканат

Джурахонзода Баходур Джурахон

Декан

Ҷурахонзода Баҳодур Ҷурахон

номзади илмҳои иқтисод, дотсент


Ауд.: Бинои таълимии III

Утоқ: 409

E-mail: b.juruhonzoda@tgfeu.tj

Маълумот: Донишкадаи андоз ва ҳуқуқ

Фанҳои таълимӣ: Низоми андози ҶТ, андоз ва андозбандӣ, буҷети давлатӣ ва сохтори он, баҳисобгирии андозҳо

Соҳаи рағбатҳои илмӣ: Масъалаҳои ташакул ва баамалбарории сиёсати иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо, қонуниятҳои рушди муносибатҳои байнибуҷавӣ ва системаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон

Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ: Бавуҷудоӣ ва рушди сиёсати иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо (дар мисоли ҶТ)Ташакул ва баамалбарории сиёсати иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо (дар мисоли ҶТ)

Нашрияҳои асосӣ: Формирование и реализация региональной социально-экономической политики Республики Таджикистан: теория и практика. Региональная диверсификация и её влияние на развитие производства. Наќши муносибатњои байнибуљетї дар рушди минтаќањои Љумњурии Тољикистон. Современная пространственная политика Республики Тажикистан. Сиёсати муосири молиявии Љумњурии Тољикистон ва хусусиятњои он. Становление и развитие системы среднего профессионального образования в Республике Таджикистан. Региональные финансы и их роль в выравнивании уровней социально-экономического развития регионов. Региональные аспекты функционирования национальной экономики. Современное состояние и тенденции развития регионов Таджикистана. Межбюджетные отношения как фактор укрепления экономической безопасности регионов Таджикистана. Сбалансированное развитие регионов Таджикистана: проблемы и перспективы их решения. Неравномерность в уровнях и тенденциях социально-экономического развития регионов Таджикистана и пути ее сглаживания .Проблемы укрепление финансовой базы развития регионов Республики Таджикистан. Экологизация региональной экономики как фактор устойчивого развития регионов Таджикистана. Региональная политика и развитие регионов Таджикистана. Вопросы функционирования и регулирование межбюджетных отношений в условиях рынка. К вопросу о роли межбюджетных отношений в выравнивании уровня социально-экономического развития регионов Оптимизация межбюджетных отношений как фактор выравнивания уровня социально- экономического развития регионов. К вопросу о сущности и структуре межбюджетных отношений. Проблемы и пути укрепления финансовый базы дотационных районов Хатлонской области.

Ахадов Исматилло Каюмович

Эдвайзер оид ба таълим

Аҳадов Исматилло Қаюмович

Ассистент


Ауд.: Бинои таълимии III

Утоқ: 315

E-mail: i.ahadov@tgfeu.tj

Маълумот: Донишкадаи иқтисодии Тоҷикистон

Фанҳои таълимӣ: Фаъолияти бонкӣ, танзим ва назорати бонк

Соҳаи рағбатҳои илмӣ: Рушди иқтисодиёти минтақа

Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ: Рушди механизмҳои молиявии идоракунии иқтисодиёти минтақа

Нашрияҳои асосӣ: Васоитҳои таълимӣ: Бозори қарз ва асъор, Фаъолияти бонкҳои байналмилалӣ. Мақолаҳо: рушди ояндабинии инструментҳои молияи минтақавӣ дар бозори байналмиллалӣ, Низоми бонкӣ дар даврони истиқлолият, Нақши хусусигардонии моликияти давлатӣ дар қисми даромади буҷет, Аҳамияти муомилоти пули ғайринақдӣ дар муносибатҳои молиявӣ

Сафаров Низом Исматуллоевич

Эдвайзер оид ба таълим

Сафаров Низом Исматуллоевич

Ассистент


Ауд.: Бинои таълимии III

Утоқ: 304

E-mail: n.safarov@tgfeu.tj

Маълумот: Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Фанҳои таълимӣ: Назарияи молия, молия

Соҳаи рағбатҳои илмӣ: Муносибатҳои байнибуҷетӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ: Муаммоҳои такмили шаклу усулҳои танзими муносибатҳои байнибуҷетӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Нашрияҳои асосӣ: Ҳолати низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити буҳрони молиявӣ, Муаммоҳои молиявии рушди иқтисодиёти миллӣ дар шароити муосир, Нақши созмонҳои байналмилалӣ дар ҷалби сармоягузориии хориҷӣ дар ҶТ.

Умаров Наврузбек Нуруллоевич

Эдвайзер оид ба таълим дар шӯъбаи ғоибона

Умаров Наврузбек Нуруллоевич

Муаллими калон


Ауд.: Бинои таълимии III

Утоқ: 404

E-mail: n.umarov@tgfeu.tj

Маълумот: Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Фанҳои таълимӣ: Андозбандии маъмури, Ташкил ва усули тафтиши андоз, Коргузорӣ дар мақомоти андоз

Соҳаи рағбатҳои илмӣ: Особенности развития процессов миграции рабочей силы в условиях рыночной трансформации экономики (на материалах Республики Таджикистан)

Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ: Экомико–правовые аспекты рекламы в Республике Таджикистан Маҷмӯаи осори илмии ДИТ2008. Правовое обеспечение рекламной деятельности Маҷмӯаи осори илмии ДИТ2009. О некоторых аспектов правовой охраны общей известной товарных знаков. Маҷмӯаи осори илмии ДИТ 2010. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда окружающей среде Маҷмӯаи осори илмии ДИТ 2011. Ақидаҳои олимон оид ба шаклиҳои андозбандӣ.Маҷмӯаи осори илмии ДМИТ 2012. Масоили ҷойдоштаи ҳуқуқии субъектони соҳибкории хурд. Семинари илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи “Нақши ҷавонон дар ҷомеаи навини Тоҷикистон” 13 июни соли 2013с.

Нашрияҳои асосӣ: 1. Ҷанбаҳои иқтисоди-ҳуқуқии реклама дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи осори илмии ДИТ2008 2. Дастгирии ҳуқуқии фаъолияти рекламавӣ. Маҷмӯаи осори илмии ДИТ2009.3. Дар бораи баъзе ҷанбаҳои ҳифзи ҳуқуқии тамғаҳои умумӣ. Маҷмӯаи осори илмии ДИТ 2010. 4.Ҷавобгарии ҳуқуқии шаҳрвандон барои зарар расондан ба муҳити зист. Маҷмӯаи осори илмии ДИТ 2011. 5. Ақидаҳои олимон оид ба шаклиҳои андозбандӣ.Маҷмӯаи осори илмии ДМИТ 2012. 6. Масоили ҷойдоштаи ҳуқуқии субъектони соҳибкории хурд. Семинари илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи “Нақши ҷавонон дар ҷомеаи навини Тоҷикистон” 13 июни соли 2013с. 7.Муҳоҷирати меҳнати дар фазои ИДМ - Конфронси илмию амалии Ҷумхуриявӣ дар мавзӯи: “Рушди иқтисоди Тоҷикистон:дастовардҳо, мушкилот ва дурнамо” Институти иқтисоди ва демографии АИ ҶТ. 10 октябри 2014. 8.Хусусиятҳои татбиқи равандҳои муҳоҷират ва таъсири онҳо ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон – Паёми Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон №1(3) 2015. 9.Муҳоҷирати меҳнатӣ ва иқтисодиёти кишвар: даромад ва талафот.– Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон №2/10(219) 2016 год. 10.Намунаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ дар доираи равандҳои ҳамгироии кишварҳои ИДМ- Конференсияи илмӣ-назариявии устодон ва донишҷӯёни донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон бахшида ба соли ҷавонон ва 20-умин солгарди ваҳдати миллӣ соли 2017. 11.Гурӯҳбандии низомҳои амнияти иқтисодӣ дар шароити муосир- Конференсияи илмӣ-амалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи: “Масъалаҳои мубрами ҳисобдорӣ, таҳлил, аудит ва омор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон 23-юми декабри 2017.

Саидов Раджабали Назифович

Муовини декан оид ба илм

Саидов Раҷабалӣ Назифович

ассистент


Ауд.: Бинои таълимии III

Утоқ: 414

E-mail: r.saidov@tgfeu.tj

Маълумот: Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Фанҳои таълимӣ: Назорат ва тафтиш, аудит, стандартҳои байналмиллалии аудит, назорати молиявӣ

Соҳаи рағбатҳои илмӣ: Баҳисобгирии муҳособӣ, таҳлил ва аудит

Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ: Масъалаҳои назариявии баландбардории сатҳи зиндагии аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Нашрияҳои асосӣ: Назорат ва тафтиш (Дастури таълимӣ), 256 саҳ., Душанбе -2014с. Инчунин 35 адад мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 6 адад мақола дар журналҳои тақризшаванда, ба монанди: 1.Масъалаҳои баландбардории сатҳи некуаҳволии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон (2015с.). 2.Роҳҳои камкунии бекорӣ ва паст намудани таваррум дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (2016с.). 3.Рушди бахши хусусӣ бо мақсади баландбардории сатҳи зиндагии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон (2016с.). 4.Масъалаҳои методологии сатҳи зиндагии аҳолии Тоҷикистон ва нархҳои истеъмолӣ (2017с.). 5.Муаммоҳои устуворгардонии нерӯи содиротии Тоҷикистон дар шароити муосир (2017с.). 6.Баҳодиҳии омилҳои ташаккулдиҳандаи сатҳи зиндагии аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (2018с.).

Усмонов Усмонҷон Махсудҷонович

Эдвайзер оид ба тарбия

Усмонов Усмонджон Махсудджонович

Ассистент


Ауд.: Бинои таълимии III

Утоқ: 308

E-mail: u.usmonov@tgfeu.tj

Маълумот: Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон

Носиров Убайдулло Холович

Танзимгар-бақайдгиранда

Носиров Убайдулло Холович

Ассистент


Ауд.: Бинои таълимии III

Утоқ: 308

E-mail: u.nosirov@tgfeu.tj

Маълумот: Донишкадаи андоз ва ҳуқуқ