Бо тоҷикӣ 
 На русском 
 In English 
Почта Факултетҳо Кафедраҳо Суратҷода Шӯрои диссертатсионӣ Аккредитатсия Муқовимат бо коррупсия Об барои рушди устувор Ҷадвали дарсӣ Лоиҳаи "Рушди таҳсилоти олӣ"

Баҳисобгирии муҳосибӣ

Маъдиев Саъдиходжа

Мудири кафера

Маъдиев Саъдихоҷа

номзади илми иқтисод, дотсент


Ауд.: Бинои таълимии III

Утоқ: 305

E-mail: s.madiev@tgfeu.tj

Маълумот: Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Фанҳои таълимӣ: Баҳисобгирии муҳосибӣ дар муассисаҳои буҷетӣ, Баҳисобгирии муҳосибии фаъолияти иқтисодии берунӣ

Соҳаи рағбатҳои илмӣ: Таҳқиқи низоми ҷамъоварӣ, коркард ва таҳлили натиҷагирӣ дар шароити истифодабарии ресурcҳои махдуднок.

Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ: Таҳқиқи низоми ҷамъоварӣ, коркард ва таҳлили натиҷагирӣ дар шароити истифодабарии ресурcҳои маҳдуднок.

Нашрияҳои асосӣ: 1. Экономико-статистические аспекты реализации концепции государственной демографической политики в Республики Таджикистан. Материалы респ. Научно - конф «Совершенствование экономического анализа и статистической информации в отраслях народного хозяйстава» 21-22 мая 2003 г. Душанбе 2003г. 2. Нравственные аспекты коммуникации, менеджмента и гражданской позиции педагога на фоне содружества Таджикистана и России. Материалы научно - практической конф. Душанбе. Ирфон 2008 г. 3. Муаммоҳои таҳлилию омории идоракунии ҷараёнҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ. Донишкадаи молияи Тоҷикистон, Дурахши илм Паёми Донишкадаи молияи Тоҷикистон 2011 с. № 3. 4. Место и роль финансово – статистического исследования в обеспечении экономической безопасности. Сборник статей республиканской научно-теоретической конференции, посвященной 20-летию ХVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан. 2-ноября 2012. Душанбе 2013. 5. Ҳамоҳангсозии омор ва демографияи муосир дар ҷараёни таъсиёбии арзишҳо: заминаи боэътимоди самаранокгардонии майли демографӣ., Материалы научно –практической конференции «Современная статистика и её роль в управлении демографических процессов: проблемы и перспективы» 22-23 ноября 2013. Душанбе 2013. 6. Мақоми омили демографӣ дар тадбиқи барномаи рушди инсонии Ҷумҳурии Тоҷикистон: Самтҳо, натиҷаҳо ва муаммоҳои такмили низоми молиявию қарзии Ҷумҳуриявии Тоҷикистон дар замони муосир. Маводи конфронси илмӣ –амалӣ бахшида ба «Рузи кормандони мақомоти молия»7 декабри соли 2013.Душанбе, 2014. 7. Мақоми суғурта дар таъмини соҳибкорӣ ва бехатарии молиявии минтақа., Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи илмӣ-назариявии устодон ва донишҷуёни донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон бахшида ба 20-солагии таҷлили конститутсияи (сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон 25-26 апрели 2014 с. 8. Баҳои демографии нерӯи инсонӣ ҳамчун фишанги идоракунии рушди устувори иқтисодӣ., Конференсияи илмӣ-амалии Ҷумҳуриявӣ, дар мавзӯи: «Мушкилоти рушди устувори иқтисодӣ ва инсонӣ»(28 октябри соли 2014). 9. Имконият ва захираҳои таъмини самаранокии буҷетӣ дар Тоҷикистон., Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ бахшида ба 90 солагии Вазорати молияи ҶТ ва 10 солагии Пажуҳишгоҳи илмию тадқиқотии «Молия»-и Вазорати молияи ҶТдар мавзӯи «Низоми идоракунии буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони муосир»(25 ноябри соли 2014). 10. Интенсивность миграционного процесса и его влияние на темпы и пропорции экономики региона., Вестник. Таджикистан и современный мир .№3 (41)2014. (Спец выпуск посвящен экономическому собранию «Экономические исследования миграции рабочей силы» профинансированный федеральным правительством Германии через германское общество по международному сотрудничеству (Deutscche GesellschaFt Fuк Inteкnationale Zusammenaкиeit (GIZ) GmиH). 11. Важность формирования и использования миграционного портфеля в обсечении государственного управления экономикой., Государственные инвестиции, налогообложения и их влияние на экономический рост. Материалы международной научно-практической конференции (6-7 мая 2014 г., Душанбе). Душанбе, 2014. 12. Перспективы развития страхового рынка в контексте демографического поведения в Таджикистан., Республиканской научно – практической конференции «Финансы, учет и аудит: проблемы и перспективы развития в РТ»., (30 - апреля 2015г. РТСУ) Душанбе 2015. 13. Моделирование демографического поведения для государственного регулирования экономики. Конфоронси илмӣ – амалии байналмилалӣ «Аз таҳқиқот ба сиёсат, аз сиёсат ба таҷрибаи таҳқиқи нишондиҳандаҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ дар замони муосири технологияи иттилоотӣ», ки бо дастгирии кумаки техникии Иттиҳоди Аврупо, Лоиҳаи дастгирии самтҳои алоҳидаи ислоҳот дар соҳаи идоракунии молияи давлатӣ: Лоти 1». 22.-23 октябри соли 2015. Маҷмуаи маводҳои илмӣ. Душанбе 2015. 14. Проблемы совершенствования страховых отношений в контексте управления государственными финансовыми. Конференсияи илмӣ-назариявӣ ҷумҳуриявӣ «Самаранокии идоракунии молияи давлатӣ дар шароити иқтисодиёти кушодаиҶумҳурии Тоҷикистон» (19 феврали соли 2016). 15. Зарурати такмилдиҳии омор ҳамчун вазифаи идоракунии мақомоти давлатӣ дар маҳаҳалҳо. Ҳарфи омор, маҷала 28 октябри соли 2015 дар феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфироди ба қайд гирифта шудааст. Душанбе 2015. 16. Вопросы теории и практики страхования в контексте управления государственными финансами. Вестник Финансово-экономического института Таджикистана №1(5).Душанбе 2016. С.6-9. 0,2 п.л. 17. Познавательные проблемы реализации реформ водного сектора в Республике Таджикистан. Управление водными ресурсами: проблемы и пути устойчивого развития. Сб.нучн. трудов, посвященный 25-летию Государственной Независимости Республики Таджикистан и Международному Симпозиуму высокого уровня по Шестой Цели устойчивого развития- «Обеспечение всеобщего доступа к воде и санитарии».Душанбе 2016. ГУ «Таджик НИИГиМ». Душанбе -2016. С.132-136. 0,3 п.л. 18. Методы и подходы анализа и прогнозирования миграционных ценностей в контексте инклюзивной экономики. Эффективность управления государственными финансами и его значение в устойчивом развитии национальной экономики/Мат.межд.научно-практ.конф. (Душанбе, 1-2 декабря, 2016 года).- Душанбе: 2016. С.58-63. 0,3 п.л. 19. Муаммоҳои такмилдиҳии муносибатҳои суғуртавӣ дар доираи идоракунии молияи давлатӣ. Самаранокии идоракунии молияи давлатӣ дар шароити иқтисодиёти кушодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон//Маводҳои конференсияи илмӣ-назариявӣ ҷумҳуриявӣ. ш.Душанбе,19 феврали соли 2016).-Душанбе:ДМИТ,2016. С.118-121. 0,2 п.л. 20. Таҳлили воридоти сармояхои хоричӣ ва ҷалби онҳо дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Точикистон. Самаранокии идоракунии молияи давлатӣ дар шароити иқтисодиёти кушодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон//Маводҳои конференсияи илмӣ-назариявӣ ҷумҳуриявӣ. ш. Душанбе,19 феврали соли 2016).-Душанбе:ДМИТ,2016. С.129-133. 0,3 п.л. дотсент.Ҳомидов А.У. асс. Шарипов У.А. 21. Привлечение инностранных инвестиций в экономику Таджикистана. Международный научно-исследовательский журнал ,”Успехи современной науки №3,том 2, 2016 год, “Успехи современной науки” включен в РИНЦ,(Elbrary.ru), международную базу данных Agris и в перечень ВАК РФ(0,5п.л.) (в соавт.,автором-0,2 п.л.). 0,2 п.л. дотсент. Ҳомидов А.У., асс. Шарипов У.А. 22. Воздействие курса иностранной валюты на экономическое состояние стран заёмщиков (На примере Республики Таджикистан). Вестник Таджикского национального университета(научный журнал)2/6(210).Серия социально-экономических и общественных наук(08.00.00).-Экономические науки. Душанбе: «Сино» 2016. С.61-65. (в соавт.,автором-0,3 п.л.). 23. Вопросы аналитического развития как фактор рационального водопользования и обеспечения устойчивого развития. Управление водными ресурсами: проблемы и пути устойчивого развития»Том 2.Материалы республиканской научно- практической конференции «Устойчивое использование водных ресурсов и его влияние на отрасли национальной экономики в условиях изменения климата», посвящённой Международному Десятилетию действий «Вода для устойчивого расвития» 9 (2018-2028гг.). С.198-202.Душанбе «ЭР-граф» 2017 год. 24. Демографическийфактор предопределенности человеческого развития в системе экономических наук. Вестник. Таджикистан и современный мир .№1 (56)2017. С.97-103.Душанбе 2017. 25. Производительность,зарплаты и цены. Некоторые аспекты моделирования и прогнозирования ВВП в Республике Таджикистан. Сб. экспертами Компонента 1 проекта ЕС «Поддержка отдельных направлений реформирования в сфере УГФ: Лот 1» совместно с Аналитическим центром «Think Tank» Финансово-экономического института Таджикистана. Проект технической помощи, финансируемый Европейским Союзом .Глава 3.С.19-24.Душанбе. Ноябр,2017 год.