Бо тоҷикӣ 
 На русском 
 In English 
Почта Факултетҳо Кафедраҳо Суратҷода Шӯрои диссертатсионӣ Аккредитатсия Муқовимат бо коррупсия Об барои рушди устувор Ҷадвали дарсӣ Лоиҳаи "Рушди таҳсилоти олӣ"

Муносибатҳои молиявӣ-қарзии байналхалқӣ

Буриева Мастура Чориевна

Мудири кафедра

Буриева Мастура Чориевна

н.и.и., дотсент


Утоқ: 103

E-mail: m.burieva@tgfeu.tj

Маълумот: Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.Осимӣ

Фанҳои таълимӣ: Бозори қоғазҳои қиматнок, биржа ва фаъолияти биржавӣ, омори молияи давлатӣ, омори макроиқтисодӣ

Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ: 1.Тенденции развития рынка ценных бумаг в Республике Таджикистан. Сборник научных трудов НПИ – Душанбе 2000 год, №2;2. Акционирование предприятий и ценные бумаги в Республике Таджикистан Сборник научных трудов НПИ – Душанбе 2001 год, №3;.;3. Реализация программы приватизации имущества и основные пути её совершенствования. Сборник научных трудов НПИ – Душанбе 2005год, №6;4. Оценка имущества приватизируемых предприятий на этапе их продажи и акционирования. Сборник научных трудов ИЭТ – Душанбе 2006год, №8;5. Приватизация: состояние и проблемы дальнейшего развития. Сборник научных трудов ИЭТ – Душанбе 2007год, №9;6. Становление инфраструктуры рынка ценных бумаг в Таджикистане. Сборник научных трудов ИЭТ – Душанбе 2008 год, №10;7. Налоговые льготы при инвестировании стратегических объектов строительства. Сборник научных трудов ИЭТ – 2009год, №11; 8. Мелиоративно-ирригационный потенциал Республики Таджикистан: современное состояние, тенденции и перспективы развития. //Кишоварз. – Душанбе, ТАУ, 2010. - №2. - С. 34-36 (0,6 п.л.).9. Инновационная деятельность и рационализация использования мелиоративно-ирригационного потенциала Республики Таджикистан. //Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. - Душанбе: «СИНО», 2011. - №10. - С. 83-90 (0,9 п.л.);10. Эффективность мелиоративных мероприятий - как фактор рационализации использования мелиоративно-ирригационного потенциала аридного региона. //Кишоварз. - Душанбе, ТАУ, 2012. - №5. - С. 26-32 (0,7 п.л.);11. Инновационная деятельность и рационализация использования мелиоративно-ирригационного потенциала Республики Таджикистан. //Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. - Душанбе: «СИНО», 2011. - №10. - С. 83-90 (0,9 п.л.);12. Эффективность мелиоративных мероприятий - как фактор рационализации использования мелиоративно-ирригационного потенциала аридного региона. //Кишоварз. - Душанбе, ТАУ, 2012. - №5. - С. 26-32 (0,7 п.л.);13. Активизация инвестиций - как направление повышения эколого-эконо-мической эффективности мелиоративно-ирригационного потенциала аридно-го региона. //Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. - Душанбе: «СИНО», 2013. - №8. - С. 112-116 (0,8 п.л.);14. Эффективность инновационных процессов при развитии мелиоративно-ирригационного потенциала республики. //Актуальные проблемы экономичес-кого развития Таджикистана/Материалы респ. науч.-практ. конференции (Душанбе, ИЭТ,10-11//12.2010г.). – Душанбе: «Ирфон», 2010. - С. 196-201 (0,3п.л.);15. Проблемы рационального использования мелиоративно-ирригационного потенциала в Республике Таджикистан. //Мелиорация и водные ресурсы: проблемы и пути их решения/Материалы респ. науч.-практ. конференции (Душанбе, 25.10.2010г.). - Душанбе: «Ирфон», 2010. - С.92-98 ( 0,4 п.л.);16. Применение мирового опыта использования мелиоративно-ирригационного потенциала в условиях аридного региона. //Экономические проблемы Таджикистана в условиях глобализации /Материалы респ. науч.-практ. конференции (Душанбе, ТНУ, 24-25/05.2011г.). - Душанбе, ТНУ, 2011. - С.218-228 (0,6 п.л.);17. Эффективное функционирование оросительных систем - как направление рационализации использования мелиоративно-ирригационного потенциала Таджикистана. //Трансформация экономики Таджикистана: состояние, проблемы и перспективы развития/Материалы респ. науч.-практ. конференции (Душанбе, РТСУ, 2.12.2011г.). - Душанбе: «Ирфон», 2011. - С.172-184 (0,7 п.л.);18. Мелиоративно-ирригационные технологии: инновация, экономика и экология. //Проблемы становления и развития экономической науки в Тад-жикистане /Ма-териалы Межд. науч.-практ.конференции, посвященной 100-летию академика Нарзикулова И.К. (Душанбе, ТНУ, 24-25/11.2009г.). - Душанбе, ТНУ, 2012. - С.44-53 (0,5 п.л.);19. Роҳҳои ҷалби сармоягузориҳо тавассути бозори фондӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.// Паёми донишгоҳи милили Тоҷикистон 2\5(172), С.189-193, Душанбе, 2015;20. Таъсирбахшии воридоти андоз ба рушди иқтисодии Тоҷикистон. Маҷаллаи Вазорати молияи ҶТ «Молия ва ҳисобдорӣ», №12, С.27-31, Душанбе, 2014;21. «Пажуҳиши меъёри маблағрасонӣ ба сармояи асосӣ». Маҷалаи назариявӣ ва илмию истеҳсолии «Кишоварз» 4/64, 2014,саҳ.103-105;22. Вазъи кунунии рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар ҶТ. Конфронси илмӣ-назариявии апрелии хайати профессорон, устодон ва донишҷуени ДМИТ аз рӯи натиҷаҳои КИТ бахшида ба соли оила, 25-27 апрели ш.Душнабе;23. Васоити таълимӣ «Фаъолияти суғурта»,Душанбе, 2010;24. Роҳнамо дар хусуси тартиби гузаронидани пурсиш ва пурсишнома оид ба самаранокии истифодаи имтиёзҳои андозӣ дар фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ (кишоварзӣ). НПЦ «Недра», Душанбе, 2015 с., 0,8- ҷузъи чопӣ;25. Китоби дарсӣ «Буҷет ва низоми буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон». «Эр-граф», Душанбе, 2014, 400 с.;26. Китоби дарсӣ «Омори молияи давлатӣ».

ТАЪРИХИ КАФЕДРАИ «МУНОСИБАТҲОИ МОЛИЯВӢ-ҚАРЗИИ БАЙНАЛХАЛҚӢ»

Кафедраи муносибатҳои молиявӣ-қарзии байналхалқӣ дар назди факултети муносибатҳои иқтисодии байналмилалии Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон аз 26 июни соли 2012 сол ҳамчун кафедраи тахассусӣ таъсис дода шудааст. Фаъолияти кафедра айни замон аз руйи ду ихтисос 1-25010407 – молия ва қарз дар фаъолияти иқтисоди беруна ва 1-25010305-инвеститсияҳои байналмилалӣ дар зинаҳои бакалавариат (рӯзона ва фосилавӣ) ва магистратура ба роҳ монда шудааст.

Роҳбарии кафедраро аз рӯзи таъсисёбии он (соли 2012) то соли 2017 номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Содиқов Метархон Соқибекович, ба зимма дошт. Аз соли 2017 то 31 августи соли 2019 роҳбарии кафедра ба зиммаи номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Аламшоев Анис Қурбонуддинович вогузошта шуд. Аз 31 августи соли 2019 ба ҳайси иҷрокунандаи вазифаи мудири кафедра номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Буриева Мастура Чориевна таъйин карда шуд.

Дар кафедра 7 нафар устоди штатӣ, 3 нафар ҳамкорони дохила ва 7 нафар ҳамкорони беруна ҷалб карда шуданд. Саҳми устодони варзида ба монанди доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Саидмуродов Л.Х., номзадони илм Солеҳзода А.А., Мирбобоев Р.М., Худоиев М.Н., Қодиров Ф.А. ва дигарон дар пешрафти фаъолияти кафедра назаррас аст. Кафедраи муносибатҳои молиявӣ-қарзии байналхалқӣ яке аз муҳимтарин ҷузъи таълимӣ-илмии сохтори Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон (ДДМИТ) ба шумор рафта, аз аввали таъсисёбиаш фаъолияти таълимӣ-илмӣ-методӣ ва тарбиявии донишҷӯёнро тибқи дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаи ДДМИТ ва дастуру супоришҳои роҳбарияти донишгоҳ ба роҳ монда, таълиму тарбияро дар асоси Стандартҳои давлатии таҳсилот ва нақшаҳои таълимии тасдиқшуда амалӣ намуда, дар тайёр кардани мутахассисони баландихтисос саҳми арзанда дорад.

Устодони кафедра пайваста дар семинару конференсияҳои байналмиллалӣ бо марӯзаҳои илмӣ иштирок намуда, бо ин васила робитаҳои кафедраро бо дигар макотибҳои олии берун аз кишвар таҳким мебахшанд(Федератсияи Россия, Ҷумҳуриҳои Қирғизистон ва Қазоқистон, Олмон, Кипр, Грузия, Польша).

Мавзӯъи илмии кафедра: «Иктисоди ҷаҳон ва молияи байналхалқӣ дар шароити рушти устувор ва тараккиёт: таҳаввули ақидаҳо ва стратегияҳои муосир» ба ҳисоб рафта, то соли 2022 мавриди татбиқ қарор мегирад.